Algm ledenvergadering

Notulen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

van de Historische Kring Weesp op woensdag 23 maart 2016

 

Opening

Voorzitter Cees Pfeiffer opent om 19.30 de vergadering.

 

Ingekomen stukken en mededelingen

Er is een bericht van verhindering ontvangen van Wim Vree.

 

Mededelingen

De voorzitter blikt terug op 2015. De lezingen werden weer goed bezocht, zo goed zelfs dat tijdens de ‘Slageravond’ de zaal te klein was met 105 zitplaatsen. Er kwam een tweede avond in het Fort die zo’n 30 man trok. Hoewel we met zijn allen net in het Lichthuis passen – en soms net niet – is de Van Houten kerk huren geen optie. Die is veel te duur. Het ‘Slagersnummer’ van Historisch Weesp, een extra nummer, werd veelbesproken en goed verkocht dankzij Nico Dalmulder.

De wandelingen beleefden in 2015 een topjaar. Tien gidsen leidden 641 mensen rond, 180 meer dan vorig jaar. Er zijn nu ook themawandelingen: Weesp als vestingstad, Katholiek Weesp, Joods Weesp en de Binnenboerderijen.

Op 31 december waren er 594 leden, het jaar daarvoor 607 leden. Dit verschil is vooral te wijten aan het aantal overlijdens. Historisch Weesp wordt bezorgd op 434 adressen. Dit aantal steeg omdat er steeds meer éénpersoonsleden zijn. Vroeger was men vaker als echtpaar lid. Het is nu ook mogelijk het lidmaatschap cadeau te geven.

De website onderging een grote verandering. Teksten zijn vernieuwd en toegevoegd, het aantal zoekfuncties verhoogd. Er komen steeds meer vragen binnen per e-mail.

De dinsdagmiddag wordt altijd druk bezocht. De laatste keer waren er bijvoorbeeld 15 man in het Fort. Het HKW-kantoor is verbouwd en bijna klaar. 25 jaar lang was er geen onderhoud gepleegd. Het is erg mooi geworden met nieuwe keuken en vitrinekasten waardoor de vorm van de nis beter tot zijn recht komt. De leden worden opgeroepen te komen kijken, bijvoorbeeld op 10 september Open Monumentendag.

De 40 vrijwilligers hebben weer veel werk verricht: aan de website, het knipselarchief, het vouwen en bezorgen van blad en uitnodigingen en de beeldbank.

Er is een samenwerking aangegaan met het Museum Weesp: een stadswandeling gecombineerd met een bezoek aan het museum hoort nu officieel tot de mogelijkheden. Op 5 juni is de eerste HKW-stadswandeling die begint in het museum. Ook bij tentoonstellingen zal de HKW meer worden ingezet. Met Weesp Marketing, waaronder de oude VVV valt, wordt ook samengewerkt.

TVE, de overkoepelende organisatie van de Gooise historische kringen, houdt op zaterdag 1 oktober haar jaarlijkse Open Dag in Weesp. Thema is Industrialisatie in het Gooi en de sociale gevolgen. Het gezelschap wordt ontvangen in het stadhuis, waar een aantal lezingen wordt gehouden. De middag is gereserveerd voor excursies door Weesp en waarschijnlijk een vaartocht op de Vecht.

 

Notulen van de ALV van 19 maart 2015

Deze worden goedgekeurd

 

Financieel verslag 2015 en begroting 2017

Dit gedeelte wordt toegelicht door penningmeester Marjoke Volkers.

Eindigde het boekjaar 2014 nog in de min (-393,97), voor 2015 kon een plus van 917,95 euro genoteerd worden. Dit dankzij de stijging in de stadswandelingen en de verkoop van het ‘Slagersnummer’ . De kosten voor het verenigingsblad stegen, omdat er in plaats van twee, drie nummers werden uitgebracht. De bureaukosten gingen flink naar beneden, omdat er door verzending per e-mail veel minder (dure) inktcartridges worden gebruikt. De representatiekosten zijn hoger omdat er onder andere een dure grafkrans moest worden besteld. De penningmeester deelt alvast mee dat de contributie in 2018 waarschijnlijk verhoogd zal worden (goedkeuring door leden op ALV 2017)

 

Verslag kascommissie, goedkeuring financiële stukken

De kascommissie bestond uit Nel de Weerd, Jaap Ruarus en Laura Mudde als reservelid. De stukken zijn na controle in orde bevonden. De aanwezige leden verleenden vervolgens het bestuur decharge. Nel de Weerd werd bedankt voor haar zitting in de commissie. Frank Blüm stelde zich beschikbaar als nieuw reservelid. De kascommissie 2016 wordt gevormd door Jaap Ruarus en Laura Mudde.

 

Benoeming nieuwe bestuursleden

Secretaris Wim Vree en Auke Lemstra zijn volgens het rooster aftredend maar herkiesbaar. Op de vraag of de zaal hiermee akkoord ging volgde een applaus.

 

Rondvraag

Bestuurslid Liesbeth Kortekaas doet een dringende oproep aan de zaal voor meer gidsen. Het aantal wandelingen stijgt en er vallen ook soms gidsen af.

 

Rond 20.00 uur wordt de vergadering gesloten

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

Secretariaat: Ellen Pouwels, Roskamstraat 9, 1381 AL Weesp, tel: 0294 - 413968, email: secretaris@hkweesp.nl