Algemene ledenvergadering

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Historische Kring Weesp gehouden op woensdag

20 februari 2019 in de RK-kerk aan de Troelstralaan.

Opening
De voorzitter Cees Pfeiffer opent om 19.30 uur de vergadering.

Ingekomen stukken en mededelingen
Bericht van verhindering is binnengekomen van Michel van Gemert  en bestuurslid Kees Lijnsvelt. De vergadering wordt door circa 70 leden bezocht.

De voorzitter meldt dat het goed gaat met de vereniging. Met de RK-kerk aan de Troelstralaan is eindelijk een nieuwe locatie gevonden met voldoende zitplaatsen. De lezingen worden gemiddeld tussen de 70 en 100 mensen bezocht.  
Het afgelopen jaar liet de HKW flink van zich horen. Niet alles pakte succesvol uit. Op de aanvraag om begraafplaats Landscroon de gemeentelijke monumentenstatus toe te kennen werd niets van de gemeente vernomen. In het opknappen van de verkrotte ‘Ruitenbeek’-panden lijkt meer schot te zitten nadat de HKW bij de gemeente eind verleden jaar een verzoek tot ‘handhaving met dwangsom’ heeft ingediend. Daarna is van alles in gang gezet. De restauratie gaat dan hopelijk ook binnen afzienbare tijd van start. Het verzoek om de drie kleine arbeidershuisjes op de Achterherengracht een beschermde status te geven werd niet gehonoreerd. Na onderzoek bleek dat het drietal geen deel uitmaakte van jeneverstokerij Snoeck aan de Herengracht - de laatste stokerij van Weesp - en daaraan dus geen status kan ontlenen.
De HKW was nauw betrokken bij het opknappen van de Van Houten-laan/Groeneweg, de zogenaamde ‘As met Allure’. Het daaraan staande Van Houten-monument bij Oversingel wordt nu ’s avonds uitgelicht. In de stoepen liggen twee grote tegels met informatie over historisch Weesp waarvoor de HKW de teksten heeft geleverd.
Ook voor het Van Houten-monument bij het station leverde de HKW de tekst. Maar het monument is nog steeds niet gerestaureerd.
Tenslotte is de HKW nog steeds met de gemeente in contact over het opknappen van de belettering op wat bij Weespers bekend staat als ‘De Tapperij’. Er is subsidie aangevraagd en voor een gedeelte ook toegewezen. Het wachten is nu op de vergunning. De Afdeling Vergunningen van de gemeente kampt echter met een enorme achterstand.
Het aantal historische stadswandelingen zit in de lift. Verleden jaar maakten zo’n 600 mensen een wandeling met HKW-gids. Dat zijn er 100 meer dan het jaar ervoor. Er kwamen vier nieuwe stadsgidsen bij, waarmee het totaal op 12 komst.
De website werd verleden jaar vernieuwd. De oude Beeldbank is verwijderd. Er wordt nu gewerkt aan een nieuwe Beeldbank op de website met mooie foto’s en ansichtkaarten. Het aantal oude beelden van Weesp in het digitale Beeldarchief steeg naar 6000. Een klein deel daarvan verschijnt op de website.  Coen Klercq, die de website heeft vernieuwd, wordt bedankt voor zijn inspanningen. 

Goedkeuring notulen ALV 21 maart 2018
De notulen van de Ledenvergadering van 21 maart 2018 worden goedgekeurd.

Financieel verslag 2018 en begroting 2020
Penningmeester Marjoke Volkers meldt dat de HKW een goed financieel jaar achter de rug heeft. Er was voor het eerst weer eens een positief saldo. Ook de overstap naar een goedkopere server voor de nieuwe website bespaart geld. De post ‘giften’ is lager dan voorheen. Het aantal stadswandelingen steeg. Alex Otten wijst erop dat de op de balans genoemde post ‘Legaat mevr. A. Schrijver’ in verband met de ANBI-status van de HKW aangeduid moet worden als ‘bestemmingsreserve’. Dit is inmiddels aangepast.

Verslag kascommissie en goedkeuring financiële stukken
De kascommissie bestond dit jaar uit Frank Blüm en Dinie Peek met het echtpaar Tack/Van de Pol en Rina Eringaard als reserves. Frank Blüm meldt dat de cijfers zijn gecontroleerd en alles in orde was. Hij vraagt dan ook decharge voor het bestuur waarop een applaus volgt. De voorzitter bedankt niet alleen de kascommissie maar ook Johan Hansma voor zijn hulp bij het opstellen van de jaarrekening en de balans.

Benoeming leden kascommissie
Frank Blüm is aftredend en het echtpaar Tack/van der Pol en Rina Eringaard treden toe. De kascommissie 2019 wordt gevormd door Dinie Peek en het echtpaar Nicolaas Tack/Ineke van de pol. Reserve is Rina Eringaard.

Begroting 2020
Volgens penningmeester Marjoke Volkers zijn er geen grote verschillen. De post drukwerk is hoger, omdat de HKW voor de nieuwe bewoners van Weesp flyers en een welkomstbrief gaat maken.

Benoeming bestuursleden
Johan Groen en Wim Vree zijn aftredend en herkiesbaar. De zaal stemt in met applaus.

Statutenwijziging
De HKW is bij de notaris geweest om de statuten aan te passen en te laten doorlichten. Aanleiding was de verplichte toevoeging in de statuten van de  ANBI-status van de HKW. ANBI staat voor Algemeen Nut Beoogde Instelling en verschaft  fiscale voordelen. Daar staat tegenover dat een ANBI-status ook verplichtingen kent. Met een dergelijke status is een vereniging of stichting verplicht een tegenprestatie te leveren aan de maatschappij. In dit kader verzorgt de HKW voor bepaalde groepen mensen gratis rondwandelingen en lezingen. Ook werden er verleden jaar twee grote foto-exposities georganiseerd waarvan één in het teken stond van Bevrijdingsdag.
Een andere verandering in de statuten is dat alleen privépersonen lid kunnen worden en bedrijven worden uitgesloten. De laatste jaren waren er al geen bedrijven meer lid van de HKW.  Nieuw in de statuten is het benoemen van een ‘ruimere doelstelling van de vereniging’ en ‘uitbreiding van de middelen voor het bereiken van die doelstelling: het behoud van het cultuur-historisch aanzien en verleden van Weesp’. De HKW gedraagt zich al jaren naar deze ruimere doelstelling, maar dat is nu in de nieuwe statuten vastgelegd.  De zaal gaat akkoord met de nieuwe statuten.

Rondvraag
Op de vraag van Frank Blüm zegt de voorzitter dat het privacyreglement is aangenomen en inmiddels op de website staat. Vanwege de nieuwe privacyregels worden vanaf nu ook geen namen van nieuwe leden meer vermeld in ‘Historisch Weesp’
Op de vraag van Erna Slingerland of een huis aan huis verspreide folder bij nieuwe bewoners nog wel kan in deze tijd van  ‘ja/nee-stickers’ op de brievenbus, meldt de voorzitter dat de enveloppen met folders gericht worden verspreid door daar als adres ‘aan de bewoners van dit pand’ te zetten. Verder wordt de folder verspreid op de Nieuwe Bewonersavond die dit jaar in de City of Wesopa wordt gehouden.

Sluiting
Om 20.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.