Beleid

Beleidsnota 2013-2019


Bestaand beleid

Het doel van de vereniging is het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van Weesp en omgeving. De HKW doet dat door het jaarlijks organiseren van minimaal vijf lezingen/informatie-avonden in de periode oktober tot en met april. Daarnaast krijgen de leden het twee keer per jaar verschijnende tijdschrift “Historisch Weesp” aangevuld met de onregelmatig verschijnende nieuwsbrief “Historisch Weesp Bulletin”.

 

Publiciteit

Voor de lokale radiozender ‘Radio Weesp” wordt de HKW geregeld gevraagd commentaar te geven over historische zaken of recente ontwikkelingen die het verleden van de stad raken. Tijdens Open Monumentendag organiseert de HKW in haar kantoor in Het Fort aan de Ossenmarkt een expositie over de historie van Weesp.  In augustus geeft de HKW acte de presence op de jaarlijkse Weesper Verenigingenmarkt. Verder is de HKW aanwezig op de ‘nieuwe bewoners’-dag van de Gemeente Weesp.


Archief

De HKW beschikt in haar kantoor over een uitgebreid archief van ingebonden Weesper kranten, boeken, knipsels en andere interessante zaken Weesp betreffende. Op de HKW-website is naast actuele informatie over de vereniging ook de “Beeldbank” te vinden met daarin oude foto’s en dia’s van Weesp.


Stadwandelingen

De HKW houdt historische stadswandelingen door Weesp. Deze wandelingen worden op verzoek gehouden voor groepen. Daarnaast zijn er themawandelingen, zoals bijvoorbeeld  ‘Joods Weesp’, ‘Weesp jeneverstad’, ‘Weesp Vestingstad’ en ‘Industrieel Weesp’.  Jaarlijks wordt door  tussen de 500 en 600 mensen aan deze stadswandelingen deelgenomen.


Samenwerking

Er wordt samengewerkt met Museum Weesp, het Weesper Gemeentearchief (sinds 1 januari 2014 officieel Regionaal Historisch Centrum (RHC) “Vecht en Venen” locatie Weesp), de Stichting Beiaardkring Weesp en Weesp Marketing. Een afgevaardigde van het HKW-bestuur heeft zitting in de Commissie Open Monumentendag (OMD) Weesp. Zoveel mogelijk wordt vanuit de HKW tegemoet gekomen aan vragen voor lezingen, artikelen, informatie en medewerking aan activiteiten betreffende de geschiedenis van Weesp. De HKW houdt binnen de overkoepelende organisatie Tussen Vecht en Eem (TVE) contact met andere historische kringen in de regio.


Gemeente

De HKW volgt alle gemeentelijke plannen. Tasten deze de historische bebouwing, de historische structuur van wegen of straten of andere waardevolle zaken binnen de gemeente aan, dan wijst de HKW op het belang daarvan.


Toekomst

Het spreekt voor zich dat er de komende jaren gestreefd gaat worden naar het continueren van bovenstaande activiteiten, waarbij het beleid er op gericht is de bestaande activiteiten te verbeteren en verder uit te bouwen. Een ander streven is om te komen tot meer werkgroepen van leden en niet-leden voor het doen van onderzoek, het vastleggen van historie en/of het voorbereiden van publicaties.Privacybeleid

Sinds 25 mei 2018 dit jaar geldt de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). In deze nieuwe Europese wet betreffende de privacy staat hoe organisaties en dus ook verenigingen moeten omgaan met het gebruik van persoonlijke gegevens.

Het zal duidelijk zijn dat een vereniging niet kan bestaan zonder de gegevens van haar leden. De Historische Kring Weesp (HKW) verzamelt alleen gegevens die noodzakelijk zijn om met haar leden te communiceren, zoals bijvoorbeeld het sturen van uitnodigingen, het ledenblad ‘Historisch Weesp’ en de nieuwsbrief ‘Historisch Weesp Bulletin’. De volgende gegevens worden vastgelegd: naam, voornaam; geslacht (m/v), adres, telefoonnummer, e-mailadres, datum ingang lidmaatschap en eventueel geboortedatum. Deze gegevens zijn centraal opgeslagen in een digitaal bestand en zijn alleen voor eigen gebruik. Ze worden niet verstrekt aan derden. De wet schrijft ook voor dat we aan de leden toestemming moeten vragen voor het gebruik van hun gegevens. Die toestemming hebben we in september 2018 gevraagd en gekregen. Aan nieuwe leden wordt bij inschrijving toestemming gevraagd. De in onze administratie opgenomen gegevens kunnen alleen worden ingekeken of gebruikt door het bestuurslid dat is belast met de ledenadministratie, de penningmeester en de voorzitter. Bij uitschrijving als lid van onze vereniging worden de gegevens in de loop van dat boekjaar uit het bestand verwijderd.
__________________________________________________________________________________________________________


Secretariaat: Ellen Pouwels, Roskamstraat 9, 1381 AL Weesp, tel: 0294 - 413968, email: secretaris@hkweesp.nl