ALV 2020

Verslag (notulen) van de Algemene Ledenvergadering 2020 van de Historische Kring Weesp

Omdat fysieke bijeenkomsten in 2020 vanwege corona niet mogelijk waren, werd de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Historische Kring Weesp dit jaar digitaal georganiseerd, mogelijk gemaakt door een tijdelijke aanpassing van de wet. Daarbij mocht ook de termijn waarbinnen een ALV normaal gesproken gehouden moet worden (bij de HKW binnen drie maanden na het afsluiten van het fincanciële jaar) worden verlengd, mits niet langer dan een jaar.

Mailbox
Eind juli 2020 kregen alle HKW-leden de benodigde stukken, zoals de notulen van de vorige vergadering, het jaarverslag 2019, de jaarrekening 2019 en de begroting 2021 in de mailbox dan wel op papier thuisbezorgd. Met daarbij het verzoek om hierop binnen een vantevoren vastgestelde termijn te reageren. De ‘digitale vergadering’ pakte buiten verwachting goed uit. Al binnen een dag waren er 3 reacties van leden binnen waarvan één op papier. In totaal kwamen er 8 reacties binnen van leden die de door de kascommissie al goedgekeurde jaarrekening, de begroting en de notulen van de vorige vergadering hadden doorgenomen en goed bevonden.

Geen bezwaren
Er werden geen bezwaren ingediend. Ook het voorstel om met ingang van 1 januari 2021 de contributie te verhogen naar 20 euro voor een lidmaatschap van één persoon en 30 euro voor twee personen werd goedgekeurd. Eén lid merkte op dat bij de stukken het schriftelijk verslag van de kascommissie ontbrak en dat ook een verslag van de activiteiten in 2019 toegevoegd had kunnen worden. Een ander lid had in de ALV-notulen gelezen dat het in de financiële stukken genoemde legaat als bestemmingsreserve zou worden opgenomen, maar dat dit nog niet was gebeurd. Dat is inmiddels aangepast. Waarmee de stukken waren goedgekeurd en het bestuur decharge kreeg.

Kascommissie
In de kascommissie dat jaar hadden zitting Dinie Peel en Nicolaas Tak/Ineke van de Pol.