Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2018 Historische Kring Weesp


Bestuur

Het bestuur van de HKW was in 2018 als volgt samengesteld: Cees Pfeiffer (voorzitter), Wim Vree (secretaris en vice-voorzitter), Marjoke Volkers (penningmeester), Harry Duineveld (ledenadministratie),  Johan Groen (algemeen bestuurslid), Cissy Douma (coördinatie stadswandelingen)  en Kees Lijnsvelt (algemeen bestuurslid). Cissy Douma volgde tijdens de in maart gehouden Algemene Ledenvergadering bestuurslid Liesbeth Kortekaas op. Met de benoeming van Kees Lijnsvelt telt het bestuur nu weer zeven leden. Het bestuur kwam in 2018 zeven keer in vergadering bijeen.


Nieuwjaarsreceptie

De nieuwjaarsreceptie in het Stadhuis werd dit jaar gehouden op zaterdag 6 januari. Zo’n 50 leden waren naar de Burgerzaal gekomen om te klinken op het nieuwe jaar. De voorzitter kon ook dit jaar weer melden dat het goed gaat met de Kring. Het aantal leden (ruim 600) blijft stabiel. Wel moest dit jaar voor het eerst gereserveerd worden voor de lezingen omdat Het Lichthuis te klein is geworden.


Stadswandelingen

In 2018 namen in totaal zo’n 600 mensen deel aan onze historische stadswandelingen, ruim 100 mensen meer dan in 2017.  Van die 600 deelnemers waren zo’n 100 afkomstig van de historische vereniging ‘Ons Amsterdam’, die na de in Amsterdam gehouden HKW-presentatie ‘Weesp – Onder de rook van Amsterdam’, graag kennis wilden maken met hun nieuwe ‘stadsdeel’. Het aantal deelnemers aan de zomeravondwandelingen is dusdanig gekrompen, dat besloten is met deze wandelingen te stoppen. In de plaats daarvan komen in de zomermaanden stadswandelingen die zaterdagmiddag beginnen in de dan voor publiek geopende Laurenskerk. 


Exposities

De HKW heeft op verzoek van Weesp Marketing in 2018 twee exposities gemaakt die ‘aan de straat’ te zien waren. De eerste expositie met als thema ‘Weesp Bevrijd’ was zondag 6 mei te zien in de City of Wesopa toen de oude legerwagens uit de Tweede Wereldoorlog op de Herengracht een ‘static show’ gaven. De tweede expositie met als thema  ‘Weesp-Water’ was tijdens Weesp Gastvrij (zaterdag  30 juli) te zien in de etalage van een leegstaand winkelpand in de Slijkstraat. Daarnaast was er tijdens Open Monumentendag, zaterdag 8 september, in het HKW-kantoor de expositie ‘Weesp in Europa’ die door circa 100 mensen werd bezocht.


Nieuwe locatie

Vanwege het groeiende aantal leden dat de lezingen bezoekt, werd de vaste locatie

Het Lichthuis te klein. Het Lichthuis heeft 100 zitplaatsen, terwijl gemiddeld zo’n 110 leden de lezingen graag willen bijwonen. Omdat het systeem van reserveren van een zitplaats, dat we noodgedwongen moesten invoeren, niet gelukkig was, werd besloten naar een andere locatie uit te kijken. Dat werd na lang zoeken  de nieuwe Katholieke kerk aan de Troelstralaan, een locatie die plaats biedt aan 170 mensen. Oktober werd daar de eerste lezing gehouden en kwamen er meteen ook de kinderziektes boven water, zoals een nog niet optimale geluidskwaliteit. Inmiddels zijn de meeste problemen groterendeels opgelost.


Website

In de winter 2017/2018 is er door Coen Klercq letterlijk ‘achter de schermen’ gewerkt aan een nieuwe technische opzet van de website. Het bewerken en aanpassen van de inhoud van de oude site was achterhaald en te ingewikkeld. Coen heeft een nieuw programma geïnstalleerd met een eenvoudiger content management systeem (CSM). De vormgeving (de ‘look’) van de site is niet veranderd. Verder is de hosting van de site bij een andere provider ondergebracht die goedkoper is . Deze ‘wisseling van de wacht’ had wel tot gevolg dat de oude Beeldbank niet bewaard kon blijven. Momenteel wordt er door vrijwilligers hard gewerkt aan het opnieuw vullen en waar nodig bijwerken van de Beeldbank.


Acties

Ook in 2018 heeft de HKW een aantal zaken in Weesp kritisch gevolgd. Tegen het plan om Weesp grotendeels ‘welstandsvrij’ te maken werd met succes bezwaar aangetekend.

Daarnaast had de HKW zitting in de gemeentelijke Klankbordgroep Parkeren waarin een aanpak werd besproken om het parkeerprobleem in, met name, de binnenstad op te pakken.

Bij de gemeente werd begin 2018 een verzoek ingediend om de oude begraafplaats Landscroon de status van Gemeentelijk Monument te geven. Tot op heden hebben we daar geen antwoord op gehad, ondanks vragen over ons verzoek in de gemeenteraad.

Ook werd in 2018 bij de gemeente een aanvraag ingediend om de drie ‘jeneverpandjes’ aan de Achterherengracht op de gemeentelijke monumentenlijst te zetten. Deze aanvraag werd afgewezen nadat uitgebreid historisch onderzoek door de afdeling Monumenten van de gemeente aan het licht bracht dat deze panden nooit als arbeiderswoninkjes voor de jeneverindustrie werden gebouwd.

Eind 2018 heeft de HKW bij de gemeente een verzoek ingediend om handhavend met dwangsom op te treden tegen het verval van de zogenaamde Ruitenbeek-panden aan de Nieuwstraat/Kerkstraat. Inmiddels heeft de gemeente laten weten weer contact te hebben met de eigenaar. Deze heeft toegezegd binnen redelijke tijd met de restauratie van de panden te beginnen.

Verder wordt er binnen de HKW gewerkt aan het herstellen van de bijna verdwenen muurreclame op de oude bierbrouwerij aan de Noordersluis, bij veel Weespers bekend als De Tapperij. We hebben daarvoor subsidie aangevraagd en voor een gedeelte ook toegezegd gekregen; we wachten nu nog op de restauratie-vergunning. Als alles goed gaat, moet binnen een jaar de tekst op de gevel vanaf de sluis weer leesbaar zijn. Een tastbare herinnering aan de periode dat Weesp zijn welvaart dankte aan bier en jenever.


As met allure

Op verzoek van de gemeente Weesp heeft de HKW meegedacht over de herinrichting van de Van Houtenlaan/Groeneweg, het project dat de hoogdravende naam ‘As met allure’ kreeg. Aan de hand van oude foto’s en ansichtkaarten uit het HKW Beeldarchief is getracht deze weg weer een mooie uitstraling te geven met onder andere nostalgische lantaarnpalen. Vrijdag 7 december werd de ‘as’  officieel geopend met de onthulling van een speciale stoeptegel met daarop door de HKW geleverde teksten en de contouren van het oude Weesp.


Lezingen

In 2018 waren er vijf lezingen/presentaties. Donderdag 22 februari hield oud-bestuurslid Auke Lemstra  een lezing over de Slijkstraat. Deze straat uit circa 1400 is van oudsher een winkelstraat, zodat er over de verschillenden panden heel wat was te vertellen. Auke werd daarbij geholpen door de volle zaal (110 aanwezigen) die voor de nodige aanvullingen zorgde. Daarnaast ging hij in op het fenomeen ‘schamppaaltjes’, paaltjes die een gevel moesten beschermen tegen schade van paard en wagen. In het centrum van Weesp staan nog veel van die paaltjes. Voor 10 leden was helaas geen plaats. De voorzitter meldde nog dat het aantal leden is gestegen van 600 naar 630 en dat er wordt uitgekeken naar een grotere locatie.

Woensdag 21 maart volgde na de Algemene Ledenvergadering een lezing van voorzitter Cees Pfeiffer getiteld ‘Weesp  in oude ansichten’. Na een toelichting op de geschiedenis van de prentbriefkaart maakte hij een wandeling door Weesp aan de hand van kaarten uit het begin van de 20ste eeuw. Hij toonde niet alleen de voorkanten, maar las ook de soms hilarische teksten op de achterkanten voor. De kaarten werden namelijk niet alleen gebruikt als vakantiegroet, maar ook om boodschappen door te geven. De zaal was weer goed gevuld.

Ellen Pouwels nam op donderdag 19 april een lezing voor haar rekening die bestond uit twee delen: voor de pauze Joods trouwen in Weesp rond 1900 en na de pauze Sporen van Joods trouwen. Ondanks de warme avond zat de zaal goed vol. Dat Joods trouwen ging niet zozeer over Weesper paren, maar over Amsterdamse die in Weesp trouwden. Daarvoor waren drie redenen: trouwen in Weesp was goedkoper dan in Amsterdam, er werd in Weesp niet moeilijk gedaan over gemengde Joodse huwelijken en Weesp had een fraaie synagoge, stadhuis en een Joodse feestzaal. Na de pauze werd een wandeling door Joods Weesp gemaakt aan  de hand van foto’s, advertenties en verhalen.


Het nieuwe seizoen op de nieuwe locatie werd geopend door Cees Pfeiffer met een inleiding over de treinramp in Weesp op vrijdag 13 september 1918. Eerst vertelde hij iets over de geschiedenis van de Oosterspoorweg tussen Amsterdam en Oost-Nederland, waar station Weesp (gebouwd in 1874) aan ligt. 100 jaar geleden ontspoorde bij de spoorbrug een personentrein, omdat na later bleek het doorweekte talud de zware trein niet kon dragen. Het droeve resultaat was 41 doden en 42 zwaargewonden. Tot 1962, het treinongeluk  in Harmelen, zou het ongeluk in Weesp het ernstigste spoorongeluk van Nederland blijven. Op 19 juni 1953 was er nog een kleiner ongeluk  in Weesp, dit keer een botsing. Pfeiffer sloot de avond vrolijk af met foto’s van het oude en nieuwe station en de spoorwegovergangen. Er waren ruim 100 bezoekers in de kerk.

Van Houten een Sterk merk was onderwerp van de lezing van Ellen Pouwels op donderdag 22 november. Aan de hand van ruim 100 illustraties ging zij nader in op het reclamebeleid van Van Houten. Daarvoor werden in de geschiedenis van het bedrijf vele miljoenen guldens uitgetrokken. Aan de hand van de beelden toonde zij aan dat Van Houten over de hele wereld reclame maakte met beurzen, affiches, advertenties, reclameboekjes en nog veel meer. De zaal was goed gevuld, zo’n 110 man, en er kon ook geregeld gelachen worden doordat bepaalde illustraties met elkaar gecombineerd werden.


__________________________________________________________________________________________________________


Secretariaat: Ellen Pouwels, Roskamstraat 9, 1381 AL Weesp, tel: 0294 - 413968, email: secretaris@hkweesp.nl