Algemene ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Historische Kring Weesp

donderdag 24 november 2022 in de Van Houtenkerk


Voorzitter Cees Pfeiffer opent om 19.30 de vergadering met de mededeling dat de ALV opnieuw op een ongebruikelijk tijdstip plaatsvindt. Normaal moet de ALV gehouden worden drie maanden na het afsluiten van het financiële jaar, maar door de nasleep van de coronaperikelen is dat niet gelukt. De voorzitter hoopt dat volgend jaar weer op het gebruikelijke moment kan worden vergaderd.
Een andere reden van het uitstel is dat de begroting 2023 door allerlei veranderingen steeds moest worden bijgesteld. Lezingen gingen in 2021 door corona niet door waardoor er geen huur hoefde te worden betaald. Het kantoor was gesloten en er werd minder inkt gebruikt. Daarnaast er waren ook minder inkomsten door het wegvallen van de stadswandelingen. Verrassend genoeg groeide het aantal leden wel. In 2022 volgde bij de stadswandelingen een inhaalslag. Vanwege de fusie met Amsterdam begin dat jaar werden er veel Amsterdamse gemeente-ambtenaren rondgeleid die hun nieuwe ‘werkgebied’ wilden verkennen. Bij elkaar maakten zo’n 900 mensen een historische stadswandeling met de gidsen. Die hadden dan ook een druk jaar.

De fusie bracht ook de nodige veranderingen met zich mee. Het Fort aan de Ossenmarkt, molen de Vriendschap en het oude zwembad aan de Utrechtseweg (in gebruik bij de roeivereniging) vallen nu onder Vastgoed Amsterdam die voor de huur ‘marktconforme’ prijzen hanteert. Voor de HKW betekent dit dat de huur van onze ruimte in het Fort is verdubbeld. De eerstkomende vijf jaar staat daar wel een subsidie tegenover waarmee de huurverdubbeling wordt gecompenseerd. Wel zullen we in 2023 te maken krijgen met veel hogere energiekosten.

Opening/vaststelling agenda
Geen wijzigingen


Ingekomen stukken en mededelingen
Geen

 

Notulen Algemene Ledenvergadering 2021
Geen opmerkingen

 

Financieel verslag  2021
Er is een toename van de post inkomsten, omdat het ledenaantal groeit.

Geen lezingen betekent geen huur. Het kantoor was gesloten. Er was  geen nieuwjaarsreceptie. Er werden meer  losse nummers van ‘Historisch Weesp’ verkocht.

 

Verslag kascommissie, goedkeuring financiële stukken
In de kascommissie hadden zitting Alex Otten en Jan Dahmen. De financiële stukken zijn beoordeeld en goedgekeurd.

 

Decharge penningmeester/bestuur
Alex Otten vraagt de aanwezigen om het bestuur decharge te verlenen. Daarop volgt applaus. Alex wordt bedankt voor zijn inzet de afgelopen twee jaar in de kascommissie

 

Benoeming  leden kascommissie
De nieuwe kascommissie wordt gevormd door Jan Dahmen en Gitta Schurink met als reservelid Coen Klercq.

 

Benoeming bestuursleden
Aftredend volgend het Rooster van Aftreden zijnWim Vree en Johan Groen. Beiden stellen zich herkiesbaar. De zaal antwoordt met een applaus. Tevens wordt Beppie Lucassen als nieuw bestuurslid voorgesteld. Zij was penningmeester van de Historische Kring Driemond die zichzelf heeft opgeheven bij gebrek aan bestuursleden. Dertig HKD-leden zijn overgestapt naar de HKW waar nu ook een gedeelte van het HKD-archief is ondergebracht. Het beheer van website en de bibliotheek van de HKD blijven in Driemond. Ook Beppie wordt met een hartelijk applaus begroet.

 

Rondvraag
Uit de zaal komt de vraag of de HKW plannen heeft om haar intrek te nemen in de leeggekomen ruimten in het Stadhuis en of dat tot de mogelijkheden behoort.
De voorzitter antwoordt dat hier inderdaad gesprekken over gaande zijn met Vastgoed Amsterdam en het Gemeentearchief Amsterdam waar Museum Weesp onder valt. Nog niet gezegd kan worden of hier uiteindelijk ook concrete afspraken uitkomen. Aad Bijzet stelt gekscherend voor dat als Amsterdam de huren verdubbelt, de HKW hetzelfde kan doen met de wandeltarieven voor de Amsterdamse ambtenaren.

 

Sluiting
Om 19.50 sluit de voorzitter de vergadering.