Algemene ledenvergadering

Notulen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van donderdag 14 oktober 2021 

 

Opening

De voorzitter opende de vergadering met de grap of de zaal hem nog kende. De vorige ledenvergadering live was nl op 20 februari 2020. Door de vrij plotselinge versoepeling van de corona-regels konden de vergaderstukken niet op de vereiste tijd worden verstuurd. 2020 was volgens hem een vreemd jaar. Behalve de corona-perikelen ontviel ons ook de archivaris, Luc Cornelissen. Luc deed dit werk 21 jaar, was daarnaast gastheer op de dinsdagmiddagbijeenkomsten en stadsgids. Voor wat betreft het papieren archief zal Ellen Pouwels hem voorlopig vervangen, Frank Blüm heeft het beeldarchief op zich genomen.

De zaal gaf toestemming voor de benoeming van Lalita Bissessur als penningmeester in de plaats van de teruggetreden Marjoke Volkers.


Ingekomen stukken en mededelingen

Er waren geen ingekomen stukken. Wel deelde de voorzitter mee dat er sinds kort gewerkt wordt met een nieuw boekhoudsysteem. De koppeling tussen dit systeem en de ledenadministratie hapert nogal eens, waardoor er fouten worden gemaakt. Men is bezig dit probleem op te lossen.

Verslagen van de digitale Algemene Ledenvergadering 2019 en 2020 worden goedgekeurd.


Financieel verslag 2020

Door het wegvallen van de wandelingen is er € 1500 minder inkomsten. Daarentegen bracht Historisch Weesp en de Monumentengids weer aardig wat op, zodat toch met een kleine plus kon worden afgesloten.


Begroting 2022

Geen commentaar uit de zaal


Verslag kascommissie, goedkeuring financiële stukken

De commissie bestond uit A. Otten en N. Tack, reserve J. Damen. Zij gingen akkoord. Het bestuur werd vervolgens gedechargeerd.


Benoeming nieuwe kascommissie

De nieuwe commissie bestaat uit A. Otten, J. Damen en G. Schurink als reserve


Benoeming bestuursleden

Aftredend zijn Cissy Douma, Kees Lijnsvelt en Cees Pfeiffer. Zij stellen zich herkiesbaar. Dit werd met een applaus begroet.

Het bestuur heeft al uitgebreid afscheid genomen van Harry Duineveld en Marjoke Volkers. Harry blijft betrokken bij de dinsdagmiddagploeg als scanner. Marjoke, die ook stadsgids was en gastvrouw, blijft op afroep beschikbaar.


Rondvraag

Hier wordt geen gebruik van gemaakt


Sluiting

De voorzitter sluit om 19.50 de vergadering.