ANBI-status


ANBI-status


De HKW heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de overheid onze vereniging erkent als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) zonder winstoogmerk. Voor wie geld aan ons wil nalaten of schenken, is het belangrijk te weten dat de HKW is vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen. Dus alles wat u aan ons nalaat, komt ook daadwerkelijk ten goede aan onze doelstelling. Donaties zijn van harte welkom op (Rabo) bankrekening NL76 RABO 0343 1576 24 t.n.v. Historische Kring Weesp. Het bij de ANBI-status horende RSIN-nummer (fiscaal nummer) is 81 66 00 600Voordelen ANBI-schenkingen

De fiscaal aantrekkelijkste manier om aan goede doelen te schenken zijn periodieke schenkingen. Gaat het hierbij om een ANBI-instelling dan is de volledige donatie aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Tot 1 januari 2014 was voor zo’n periodieke schenking een notariële akte nodig. Dat hoeft nu niet meer, waardoor u al gauw 150 tot 200 euro bespaard. Donateur en doel kunnen samen een onderhandse akte opstellen. Daar moet in ieder geval instaan dat de donateur tenminste vijf jaar een vast periodiek bedrag doneert aan het goede doel. De overige voorwaarden waaraan de akte moet voldoen, staan op de website van de Belastingdienst. Daar is ook een modelakte te vinden (zoek op ‘giften’). Wie zich liever niet voor vijf jaar vastlegt, kan natuurlijk ook een losse donatie doen. Dan geldt de drempel: het totaal aan donaties moet boven de 1 procent van het gezamenlijk inkomen van de fiscale partners uitkomen met een maximum van 10 procent. Bij een gezamenlijk inkomen van 75.000 euro zijn donaties dus pas aftrekbaar als ze boven de 750 euro uitkomen en niet meer bedragen dan 7500 euro.

Sinds 1 januari 2014 moeten ANBI’s transparant zijn en moeten ze op hun websites een aantal belangrijke gegevens publiceren, zoals een beleidsplan, de namen van de bestuurders, het wel of niet aanwezig zijn van een beloningsbeleid, een verslag van de activiteiten en een financiële verantwoording. Donateurs kunnen hiermee gemakkelijker nagaan hoe “hun” goede doel te werk gaat. Voldoet het “goede doel” niet aan deze eisen, dan kan de fiscus de ANBI-status intrekken.