Beleid

                                      Beleidsnota 2020-2025

Bestaand beleid
Het doel van de Historische Kring Weesp (HKW) is het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van Weesp en omgeving, zoals vastgelegd in de statuten. De HKW doet dat door het jaarlijks organiseren van minimaal vijf lezingen/informatie-avonden in de periode oktober tot en met april. De leden ontvangen het twee keer per jaar verschijnende tijdschrift “Historisch Weesp” aangevuld met de onregelmatig verschijnende nieuwsbrief “Historisch Weesp Bulletin”.
 
Publiciteit
In de lokale media levert de HKW gevraagd of ongevraagd geregeld commentaar op historische zaken of recente ontwikkelingen die het verleden van de stad raken. Populair is het HKW-gidsje ‘Weesp Monumentenstad’ dat door boekwinkels en de VVV wordt verkocht. Folders voor bijeenkomsten en flyeren in nieuwbouwwijken. Tijdens Open Monumentendag organiseert de vereniging een expositie over de historie van Weesp.  In augustus geeft de HKW acte de presence op de jaarlijkse Weesper Verenigingenmarkt.

Archief
De HKW beschikt in haar kantoor over een uitgebreid archief van ingebonden Weesper kranten, boeken, knipsels en andere zaken Weesp betreffende. Op de HKW-website is naast actuele informatie over de vereniging ook de “Beeldbank” te vinden met daarin oude foto’s en dia’s van Weesp. Het beeldarchief omvat circa 15.000 ingescande ansichtkaarten, foto’s, dia’s en films.

Stadwandelingen
Tijdens de zomermaanden organiseert de HKW historische stadswandelingen door Weesp. Deze wandelingen worden daarnaast ook op verzoek gehouden voor groepen. Verder zijn er themawandelingen, zoals bijvoorbeeld  ‘Joods Weesp’, ‘Weesp jeneverstad’, ‘Weesp Vestingstad’ en ‘Industrieel Weesp’.  Jaarlijks wordt door  tussen de 500 en 600 mensen aan deze stadswandelingen deelgenomen.

Samenwerking
Er wordt samengewerkt met Museum Weesp, het Weesper Gemeentearchief (sinds 1 januari 2014 officieel Regionaal Historisch Centrum (RHC) “Vecht en Venen” locatie Weesp) en de Stichting Beiaardkring Weesp. Een afgevaardigde van het HKW-bestuur heeft zitting in de Commissie Open Monumentendag (OMD) Weesp. Verder verzorgt de HKW in samenwerking met Stadsherstel Amsterdam elke laatste zondag van de maand de openstelling van de Van Houtenkerk. Zoveel mogelijk wordt vanuit de HKW tegemoet gekomen aan vragen voor lezingen, artikelen, informatie en medewerking aan activiteiten betreffende de geschiedenis van Weesp. De HKW houdt binnen de overkoepelende organisatie Tussen Vecht en Eem (TVE) contact met andere historische kringen in de regio.

Gemeente
De HKW volgt alle gemeentelijke plannen en aanvragen die bij de gemeente binnenkomen voor verbouwingen et cetera. Tasten deze de historische bebouwing, de historische structuur van wegen of straten of andere waardevolle zaken binnen de gemeente aan, dan wijst de HKW op het belang daarvan en treedt ze in contact met de gemeente.

Toekomst
Het spreekt voor zich dat er de komende jaren gestreefd gaat worden naar het continueren van bovenstaande activiteiten, waarbij het beleid er op gericht is de bestaande activiteiten te verbeteren en verder uit te bouwen. Een ander streven is om te komen tot meer werkgroepen van leden en niet-leden voor het doen van onderzoek, het vastleggen van historie en/of het voorbereiden van publicaties. Beleidsnota 2013-2019

Privacybeleid
Sinds 25 mei 2018 dit jaar geldt de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). In deze nieuwe Europese wet betreffende de privacy staat hoe organisaties en dus ook verenigingen moeten omgaan met het gebruik van persoonlijke gegevens. Het zal duidelijk zijn dat een vereniging niet kan bestaan zonder de gegevens van haar leden. De Historische Kring Weesp (HKW) verzamelt alleen gegevens die noodzakelijk zijn om met haar leden te communiceren, zoals bijvoorbeeld het sturen van uitnodigingen, het ledenblad ‘Historisch Weesp’ en de nieuwsbrief ‘Historisch Weesp Bulletin’. De volgende gegevens worden vastgelegd: naam, voornaam; geslacht (m/v), adres, telefoonnummer, e-mailadres, datum ingang lidmaatschap en eventueel geboortedatum. Deze gegevens zijn centraal opgeslagen in een digitaal bestand en zijn alleen voor eigen gebruik. Ze worden niet verstrekt aan derden. De wet schrijft ook voor dat we aan de leden toestemming moeten vragen voor het gebruik van hun gegevens. Die toestemming hebben we in september 2018 gevraagd en gekregen. Aan nieuwe leden wordt bij inschrijving toestemming gevraagd. De in onze administratie opgenomen gegevens kunnen alleen worden ingekeken of gebruikt door het bestuurslid dat is belast met de ledenadministratie, de penningmeester en de voorzitter. Bij uitschrijving als lid van onze vereniging worden de gegevens in de loop van dat boekjaar uit het bestand verwijderd.