Notulen 2023

Notulen Algemene Ledenvergadering Historische Kring Weesp donderdag 23 maart 2023 in de Van Houtenkerk


Voorzitter Cees Pfeiffer opent om 19.30 uur de vergadering met de mededeling dat de Algemene Ledenvergadering voor het eerst weer in de gebruikelijke maand maart gehouden wordt. Corona gooide in voorgaande jaren nogal eens roet in het eten. Zo opende bijvoorbeeld in 2022 het HKW-kantoor in het Fort aan de Ossenmarkt pas op 1 maart weer de deuren.  Dat corona zijn weerslag heeft gehad op het reilen en zeilen van de HKW de afgelopen drie jaar is ook terug te zien in de jaarcijfers. Er werd minder geld uitgegeven aan kantoorkosten, simpelweg omdat het kantoor gesloten was. Daartegenover stonden opmerkelijk meer inkomsten aan historische stadswandelingen.

Opening/vaststelling agenda
Geen wijzigingen

Ingekomen stukken en mededelingen
Eén lid heeft per mail laten weten akkoord te gaan met de financiële stukken

Notulen Algemene Ledenvergadering 24 november 2022
Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd


Financieel verslag 2022
Bij de Inkomsten is de stijging bij de post stadswandelingen opvallend. Sinds de fusie met Amsterdam komen Amsterdamse ambtenaren in groten getale af op Weesp om kennis te maken met hun nieuwe Stadsgebied Weesp. De 12 HKW-gidsen hebben in 2022 het vuur uit de sloffen gelopen. Bij elkaar werden verleden jaar zo’n 900 mensen rondgeleid met een wandeling. De post ‘contributie’ is hoger vanwege de komst van nieuwe leden afkomstig van de in april 2022 opgeheven Historische Kring Driemond. Op een vraag uit de zaal over de post ‘gevelreclame’ antwoordde de voorzitter dat het hier de gevelreclame betreft op de voormalige Tapperij bij de Noordersluis. De restauratie hiervan is betaald door de eigenaar van het pand, de HKW en de gemeente Weesp middels een subsidiebedrag.

Begroting 2024
De begroting 2024 wordt goedgekeurd.


Verslag kascommissie
In de Kascommissie 2022 hadden zitting Jan Dahmen en Gitta Schurink met als reservelid Coen Klercq. De financiële stukken zijn door de commissie beoordeeld en goedgekeurd, laat aanwezig lid Gitta Schurink desgevraagd weten.

Decharge penningmeester/bestuur
De voorzitter vraagt vervolgens aan de zaal of aan de penningmeester/bestuur decharge kan worden verleend. Daarop volgt applaus.

Benoeming reservelid kascommissie
Vanwege een wetswijziging is het niet meer verplicht om elk jaar één van de Kascommissieleden te vervangen. De Kascommissie 2022 gaat dan ook nog een jaar in dezelfde samenstelling door: Jan Dahmen, Gitta Schurink met als reservelid Coen Klercq. De aanwezigen leden gaan hiermee akkoord.

Benoeming bestuursleden
Volgens het Rooster van Aftreden zijn de bestuursleden Kees Lijnsvelt en Cees Pfeiffer aftredend. Beiden zijn herkiesbaar. De zaal antwoordt met applaus.


Rondvraag
Op een vraag uit de zaal over hoe de samenwerking met Museum Weesp verloopt wat betreft historische stadswandelingen, zegt de voorzitter dat hierover geregeld overleg is. De wandelingen van Museum Weesp maken meer onderdeel uit van een ‘Dagje Weesp’ met tevens lunch en museumbezoek. De  HKW verzorgt de langere wandelingen en organiseert geen ‘dagjes Weesp’.

Sluiting
Om 19.45 uur sluit de voorzitter de vergadering.